20-10-2021 06:03
NEN 4400 voor IMS
 
Geïnteresseerd in de nieuwsbrieven van IMS? Klik dan op de link, en meld u simpel aan.
 
Overige diensten
Systeem-consultancy

Er zijn overwegingen en situaties denkbaar waarbij een organisatie het gehele traject rond functiebeschrijving- en waardering in eigen beheer wenst uit te (laten) voeren. Daarbij worden dan interne medewerkers aangewezen voor de te formeren projectgroep en het geheel wordt gecoördineerd door (meestal) de afdeling P&O.

IMS Consultancy biedt de mogelijkheid tot ondersteuning door:

 • Coördinatie vaststelling format functiebeschrijvingen
 • Procesbegeleiding bij het dilemma “specifiek of generiek”
 • Training medewerkers voor het voeren van intakegesprekken om te komen tot correcte en heldere functiebeschrijvingen
 • Procesbegeleiding bij het dilemma “welk functiewaarderingssysteem”
 • Training medewerkers voor de te hanteren waarderingssystematiek
 • Training medewerkers voor het hanteren van een conversietabel
 • Begeleidings- en schaduwmanagement van het gehele traject.

terug naar overzicht overige diensten

 

Bezwaar- en beroepsprocedures

De dienstverlening en expertise van IMS zijn erop gericht om in eerste instantie bezwaar- en beroepsprocedures te voorkomen en in tweede instantie de opdrachtgever te adviseren over de wijze waarop dergelijke procedures gevoerd zouden kunnen worden.   Besluiten, die te maken hebben met de functiebeschrijving en/of functiewaardering, staan veelal open voor bezwaar en/of beroep. De organisatie dient daartoe een speciale onafhankelijke commissie te faciliteren, tot wie medewerkers die het niet eens zijn met de uitkomsten van een beschrijving en/of een waardering, zich kunnen wenden.
IMS kan u op de volgende manieren ondersteunen bij de afhandeling van de bezwaar- en/of beroepsschriften tegen een beschrijving en/of een waardering:

 • Wij kunnen in de bezwarencommissie participeren: -als lid namens de werkgever,
  -als onafhankelijk voorzitter, -als lid namens de medewerkers / ondernemingsraad
 • Wij kunnen het secretariaat van de bezwaren- en of beroepscommissie voor onze rekening nemen.
 • Wij kunnen, voordat het formele bezwarentraject van start gaat, (inloop)spreekuren organiseren voor belanghebbenden. Deze inloopspreekuren zijn dikwijls voldoende om onnodige bezwaren te voorkomen.

Hoe kunt u procedures inzake bezwaar en beroep voorkomen, dan wel tot een absoluut minimum beperken?
 • Zorg voor volstrekte transparantie van het proces gedurende het hele traject van het 6-fasenmodel.
 • Zorg voor heldere communicatie gedurende de uitvoering van het gehele 6-fasenmodel, dan wel onderdelen daarvan en betrek daar in een vroegtijdig stadium de ondernemingsraad bij.
 • Behoudt de objectiviteit door externe kennis en ervaring in te huren.

terug naar overzicht overige diensten

 
Commissies

In diverse CAO’s en andere (overkoepelende) arbeidsvoorwaardenregelingen wordt de mogelijkheid geboden om beroep aan te tekenen tegen een functiebeschrijving en/of –waardering als de interne bezwarenprocedure is afgerond en werkgever en/of werkgever daartegen beroep willen aantekenen. IMS heeft de afgelopen jaren geparticipeerd in diverse van dergelijke commissies. Enige activiteiten in dit kader: Lid van de interne waarderingscommissie van Afvalverwerking Rijnmond (AVR).

 • Lid van de centrale waarderingscommissie (CWC) van de gemeente Rotterdam.
 • Lid van de arbitragecommissie Personeelsbeoordeling van de Eefdese Tehuizen.
 • Voorzitter van de landelijke deskundigencommissie functiewaardering van de Bejaardenoorden.
 • Lid van de Centrale Commissie van Beroep van de CAO Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg.

terug naar overzicht overige diensten

 

Integriteit

IMS zal geen rol spelen bij eventuele juridische procedures als wij zelf betrokken zijn (geweest) bij het ontwerp en/of de implementatie van desbetreffend functiewaarderingstraject. Wij stellen dan ook voor daar een onafhankelijk adviseur/raadsman bij te betrekken. Dit is noodzakelijk omdat het draagvlak, dat gecreëerd is tijdens het proces, nadelig beïnvloed wordt als het bureau, dat een prominente rol heeft gespeeld bij het opstellen van beschrijvingen en waarderingen, ook namens de organisatie procedeert.

terug naar overzicht overige diensten

 

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Bij fusies is er vaak sprake van verschillende arbeidsvoorwaarden, die “in elkaar geschoven” moeten worden. Ook komt het voor dat een organisatie op vrijwillige basis een CAO of aangepast arbeidsvoorwaardenpakket hanteert en hiervan (gedeeltelijk) afstand wil doen. Bijvoorbeeld vanwege modernisering van arbeidsvoorwaarden zoals de invoering van variabele beloning, en/of om arbeidsmarkttechnische redenen. Enige activiteiten in dit kader:

 • In opdracht van de Consumentenbond de CAO van de Consumentenbond vergeleken met de CAO van de ANWB en die van de AbvaKabo en op basis daarvan een advies uitgebracht.
 • Een grote assurantiemakelaar (business to business: global player) volgde op vrijwillige basis de Algemene Bank CAO. Wij hebben een op maat gemaakt arbeidsvoorwaardenpakket opgesteld en geïmplementeerd, inclusief een systeem voor variabele beloning.
 • Een ziekenhuis in Den Haag heeft haar ICT-afdeling (ca. 35 medewerkers) verkocht
  aan een ICT-bedrijf. Wij zijn behulpzaam geweest met de overgang van het personeel
  en de harmonisering arbeidsvoorwaarden via het maken van de aansluiting tussen de CAO Ziekenhuiswezen en de CAO van het ICT-bedrijf.

terug naar overzicht overige diensten

 

Fusies en reorganisaties

Tijdens een reorganisatie worden nieuwe functies gecreëerd. Deze zullen zich in de praktijk nog moeten ontwikkelen. IMS kiest er voor om gedurende het reorganisatietraject niet gelijktijdig een compleet functiewaarderingsproces uit te voeren. Wel kan bij het opstellen van functieboeken gekozen worden voor de organieke beschrijving, waaraan volgens de bestaande systematiek "voorlopige" functie-indicaties worden toegekend. Pas in een latere fase, na een half jaar of een jaar, kan het functiewaarderingsproces volledig worden uitgevoerd. Tevens vindt dan bijstelling van de functiebeschrijvingen plaats op grond van de praktijkervaringen.

Daarnaast is het van belang dat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de organisatie duidelijk zijn verdeeld en dat het management, in het kader van "integraal management", ook daadwerkelijk een rol kan spelen bij het beschrijven van de taken en functies die binnen het eigen onderdeel moeten worden uitgeoefend.

Voorts is het van belang dat zowel de organisatie als de medewerker inziet dat beiden gebaat zijn bij de invoering van instrumenten zoals functiebeschrijvingen.

 • Voor de organisatie is het van belang de menselijke factor zo optimaal mogelijk te benutten op een wijze die past binnen een modern sociaal beleid.
 • Voor de werknemer is het van belang dat hij/zij onafhankelijk en objectief over de wijze van functievervulling beoordeeld wordt.

terug naar overzicht overige diensten

 

Second Opinion

Zo nu en dan krijgen wij de vraag om een second opnion uit te voeren bij een opdrachtgever. Wij worden dan gevraagd om achteraf na te gaan of het ontwerp van een functiehuis en/of loongebouw logisch in elkaar zit en of implementatie consistent is uitgevoerd. Wij kijken mee over de schouder van de opdrachtgever en geven een werkbaar advies over datgene wat wij aantreffen.

terug naar overzicht overige diensten